Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

 STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SRDCE PEZINKA

 

Č L Á N K Y:

I Názov a sídlo združenia

II Účel a ciele združenia

III Členstvo

IV Práva a povinnosti členov

V Majetkové pomery

VI Orgány združenia a ich pôsobnosť

 A)      Výkonný výbor

B)       Členská schôdza

C)       Kontrolná komisia

VII Zásady hospodárenia

VIII Zánik združenia

IX Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Čl. I

Názov a sídlo združenia

1.       Občianske združenie má názov:              SRDCE PEZINKA

 2.       Sídlom občianskeho združenia je:           Holubyho 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

 3.       Občianske združenie SRDCE PEZINKA(ďalej aj ako „združenie“) je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Čl. II

Účel a ciele združenia

1.       Združenieje podľa zákonač. 83/1990 Zb. o združovaní občanov združením založeným zaúčelom podpory a rozvoja otvorenosti, hospodárnosti, transparentnosti, efektívnej správy mesta PEZINOK, ním zriadených a/alebo založených organizácii, ako aj spoločností a iných subjektov, v ktorých má mesto PEZINOK personálnu, majetkovú a/alebo inú účasť, a tiež za účelom zvyšovania kvality života obyvateľov mesta PEZINOK, najmä detí, mládeže, mladých rodín, ako aj seniorov, a to najmä vytváraním možností kultúrneho, spoločenského, športového a voľno-časového vyžitia, zlepšovaním životného prostredia, služieb pre verejnosť a inými súvisiacimi činnosťami.

 2.       Cieľmi združenia sú:

 a)       vytváranie kontrolných mechanizmov verejnosti v rámci riadnej hospodárnej a efektívnej správy územnej a záujmovej samosprávy, ako aj iných orgánov verejnej moci, ako aj kontrola nad výkonom ich pôsobnosti a správou vecí verejných najmä (ale nie výlučne) v meste a okrese PEZINOK;


b)       podpora a rozvoj demokratických princípov fungovania spoločnosti v meste a okrese PEZINOK;

 

c)       informovanie, aktivizovanie, vzdelávanie dotknutej verejnosti a podpora aktívneho fungovania občianskej spoločnosti;

 

d)       Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov a školení;

 

e)       vzbudzovanie záujmu verejnosti o zapájanie sa do správy vecí verejných, a to aj formou vydávania regionálneho občasníka a/alebo týždenníka a/alebo mesačníka;

 

f)        uspokojovanie záujmov a potrieb občanov najmä v oblasti verejných služieb, kultúry, športu,telesnej výchovy a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života;

 

g)       účasť na projektoch financovaných EÚ, ministerstvami, VÚC, obcami alebo inými orgánmi verejnej moci zameraných na regionálny, kultúrny, vzdelanostný, spoločenský alebo akýkoľvek iný rozvoj alebo podporu;

 

h)       monitoring dodržiavania právnych a morálnych noriem v oblasti politického a verejného života,

 

i)         vykonávanie a propagácia športových, spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci ochrany a rozvoja fyzického i duševného zdravia detí, mládeže, dospelých a seniorov;

 

j)         zlepšovanie životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta PEZINOK a blízkeho okolia;

 

k)       usilovanie o zabezpečovanie podmienok pre svoju riadnu a efektívnu činnosť.

 

3.       Za účelom napĺňania cieľov združenie najmä:

 

a)       kontroluje aktivity mesta PEZINOK, jeho orgánov, organizácií a osôb, v ktorých má mesto PEZINOK účasť, a to spôsobmi, ktoré vyplývajú z platných všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad účasťou členov a zástupcov verejnosti v orgánoch mesta, verejných diskusiách, na zhromaždeniach obyvateľov mesta a pod.);

 

b)       zabezpečuje podmienky pre účasť členov a verejnosti na kontrole činnosti a aktivít mesta PEZINOK pri nakladaní s verejnými zdrojmi;

 

c)       podporuje účasť členov a verejnosti na spoločenských, kultúrnych a verejnoprospešných podujatiach;

 

d)       uchádza sa o projekty a realizuje schválené projekty financované alebo spolufinancované z verejných rozpočtov, najmä z prostriedkov EÚ, ministerstiev, VÚC, obcí a iných orgánov verejnej moci;

 

e)       podieľa sa na ochrane a zveľaďovaní prírody, krajiny a životného prostredia;

 

f)        vykonáva propagáciu svojej činnosti;

 

g)       vykonáva vzdelávaciu, pedagogickú a lektorskú činnosť;

 

h)       vykonáva akúkoľvek inú činnosť súvisiacu s napĺňaním účelu a cieľov združenia uvedených v ods. 1. a 2. tohto článku;

 

i)         spolupracuje s inými organizáciami s podobným zameraním;

 

j)         právne, finančne, organizačne a technicky zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj;

 

k)       vykonáva podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť zameranú na plnenie ostatných cieľov združenia s nasledovným predmetom podnikania:

 

-          reklamné a marketingové služby;

-

-          prenájom hnuteľných vecí;

 

-          vydavateľská činnosť;

 

-          organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí .

 

4.       Pre lepšie splnenie svojich úloh môže združenie uzavrieť zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení s inými občianskymi združeniami.

 

 

Čl. III

Členstvo

 

1.       Členstvo v združení je slobodné a dobrovoľné.

 

2.       Členstvo zakladajúcich členov združenia vzniká dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

 

3.       Členom združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, súhlasí so stanovami združenia, dosiahol vek 18 rokov,riadne a včas uhradil členský príspevok, a ktorého žiadosť o členstvo schválil výkonný výbor. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia žiadosti o členstvo výkonným výborom,ak výkonný výbor nerozhodne inak. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba pôsobiaca na území SR.

 

5.       Dokladom o členstve v združení je členský preukaz, ktorý člen získa po schválení žiadosti o členstvo.

 

6.       Členstvo v združení zaniká:

 

a)     dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výkonnému výboru;

 

b)    smrťou člena;

 

d)    dňom vylúčenia člena, na základe rozhodnutia výkonného výboru;

 

e)    zánikom združenia.

 

7.       Rozhodnutie o vylúčení člena musí byť písomné a musí byť členovi doručené. Ak by deň vylúčenia zo združenia mal predchádzať dňu doručenia rozhodnutia o vylúčení, je dňom vylúčenia zo združenia deň doručenia rozhodnutia o vylúčení. Ak sa rozhodnutie o vylúčení nepodarí doručiť členovi ani poštovou zásielkou na adresu člena, ktorá je združeniu známa, považuje sa deň uloženia zásielky na pošte za deň doručenia.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

 

1.       Základné práva členov združenia sú najmä:

 

a)       podieľať sa na aktivitách združenia;

 

b)       hlasovacie právo;

 

c)       obracať sa na združenie s námetmi, podnetmi, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať o zaujatie stanoviska k nim;

 

d)       byť informovaný o činnosti združenia a jeho hospodárení;

 

e)       zúčastniť sa zasadania členskej schôdze, predkladať návrhy a požadovať vysvetlenia;

 

f)        používať symboly združenia na preukazovanie príslušnosti k združeniu a šírenie a rozvoj dobrého mena združenia pri propagovaní a podporovaní cieľov združenia;

 

g)       voliť orgány združenia a byť volený do orgánov združenia;

 

h)       kedykoľvek vystúpiť zo združenia.

 

2.       Členovia združenia sú povinní najmä:

 

a)       dodržiavať stanovy združenia a vydané vnútorné predpisy;

 

b)       podporovať zámery združenia;

 

c)       aktívne sa podieľať na činnosti združenia;

 

d)       plniť rozhodnutia, uznesenia výkonného výboru združenia;

 

e)       riadne a včas platiť členské príspevky a iné poplatky schválené výkonným výborom;

 

f)        správať sa spôsobom, ktorý nemôže poškodiť záujmy, ciele a dobré meno združenia alebo dobré meno, česť alebo povesť jeho členov;

 

g)       chrániť a zveľaďovať majetok združenia a ďalší majetok slúžiaci pre jeho činnosť.

 

3.       Zakladajúci členovia občianskeho združenia sú:

 

a)       Ing. Milan Pavelka, nar.: 13.09.1960, trvale bytom Cajlanská 1968/126, 902 01 Pezinok;

 

b)       Ján Oravec, nar.: 28.01.1972, trvale bytom Za hradbami 2246/3, 902 01 Pezinok;

 

c)       Ing. Jarmila Volnerová, nar.: 22.03.1970, trvale bytom Markušova 2310/2, 902 01 Pezinok.

 

 

Čl. V

Majetkové pomery

 

1.       Majetok občianskeho združenia bude pozostávať zo základných členských príspevkov, iných poplatkov a dobrovoľných vkladov jeho členov, ako aj z darov a príspevkov tretích osôb, či z podnikateľskej činnosti a jeho využitie bude možné len v súlade s cieľom jeho činnosti.

 

 

Čl. VI

Orgány združenia a ich pôsobnosť

 

1.       Orgánmi občianskeho združenia sú:

 

a)       výkonný výbor.

 

b)      členská schôdza;

 

c)       kontrolná komisia.

 

2.       Členstvo v ktoromkoľvek z orgánov občianskeho združenia je bezodplatné

 

A)

Výkonný výbor

 

1.       Štatutárnym orgánom združenia sú traja členovia výkonného výboru. V mene združenia navonok združenia voči tretím osobám konávždy predseda združenia (ďalej len „predseda“) spolu s ďalším členom, pokiaľ Stanovy nestanovujú inak.Dovnútra združenia koná predseda samostatne.

 

2.       Činnosť združenia zabezpečuje výkonný výbor, ktorý má troch členov vrátane predsedu.

 

3.       Členmi výkonného výboru sú členovia prípravného výboru, ktorý podpísali návrh na registráciu združenia.

 

4.       Predsedom je člen prípravného výboru, ktorý bol splnomocnencom oprávneným konať v mene členov prípravného výboru pri registrácii združenia.

 

5.       Predseda zvoláva zasadnutia výkonného výboru podľa potreby, alebo ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia výkonného výboru. V takom prípade zasadne do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti predsedovi.

 

6.       Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní najmenej polovica všetkých jeho členov.

 

7.       Zasadnutie výkonného výboru vedie predseda. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia formou uznesení.

 

8.       Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

 

9.       Členstvo vo výkonnom výbore je nezastupiteľné. Ak sa člen výkonného výboru nemôže zúčastniť zasadnutia a najneskôr tri dni pred zasadnutím písomne požiada o odročenie termínu zasadnutia, predseda žiadosti vyhovie a určí nový termín zasadnutia. Ak sa niektorý z členov výkonného výboru nemôže zúčastniť odročeného termínu zasadnutia, predseda môže určiť ďalší nový termín zasadnutia.

 

10.   Ak výkonný výbor nie je uznášaniaschopný ani tri po sebe nasledujúce zasadnutia, predseda môže učiť náhradných členov výkonného výboru z ostatných členov združenia, ktorí sa zúčastnia ďalšieho zasadnutia výkonného výboru.

 

11.   Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a funkcie sa nevzdá, môžu členovia výkonného výboru odvolať predsedu z funkcie a zvoliť nového predsedu z členov združenia.

 

12.   Rozhodnutia výkonného výboru sú záväzné pre všetkých členov združenia.

 

13.   Výkonný výbor najmä:

 

a)       rozhoduje o hospodárení združenia;

 

b)       schvaľuje správu o činnosti a hospodárení a predkladá ju kontrolnej komisii;

 

c)       schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie a predkladá ich kontrolnej komisii;

 

d)       schvaľuje členské príspevky a iné poplatky;

 

e)       rozhoduje o prijatí nového člena do združenia;

 

f)        prijíma vnútorné predpisy združenia a iné rozhodnutia, ktoré upravujú činnosť združenia;

 

g)       zabezpečuje a riadi činnosť združenia;

 

h)       vykonáva úlohy podľa prijatých uznesení;

 

i)         vedie evidenciu členov združenia;

 

j)         informuje členov združenia o dianí v združení a jeho činnosti;

 

k)       podáva informácie, doklady a vysvetlenia kontrolnej komisii;

 

l)         rozhoduje o vylúčení členov zo združenia, pričom výkonný výbor je oprávnený na takéto kroky vždy len spoločne (t.j. všetci členovia);

 

m)     rozhoduje o vysporiadaní  majetku pri zániku združenia, pričom výkonný výbor je oprávnený na takéto kroky vždy len spoločne (t.j. všetci členovia);

 

n)       uzatvára a ruší zmluvy a udeľuje / odvoláva osobitné plnomocenstvá na zastupovanie tretím osobám, pričom výkonný výbor je oprávnený na takéto kroky vždy len spoločne (t.j. všetci členovia).

 

 

B)

Členská schôdza

 

1.       Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Je zložená zo všetkých členov združenia.

 

2.       Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených členov občianskeho združenia a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných, pokiaľ Stanovy nestanovujú inak.

 

3.       Členská schôdza sa koná spravidla raz ročne a jej zasadanie zvoláva v písomnej forme alebo elektronickou poštou výkonný výbor. Zasadanie členskej schôdze vedie výkonný výbor.Každý člen združenia má právo zúčastniť sa zasadania členskej schôdze.

 

4.       Členská schôdza:

 

a)       schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

 

b)       prerokúva záležitosti dotýkajúce sa činnosti, záujmov a potrieb združenia, podľa programu predloženého výkonným výborom pri zvolaní zasadania;

 

c)       schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

 

d)       schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

 

e)       volí a odvoláva členov výkonného výboru;

 

f)        rozhoduje o výške členských príspevkov a iných poplatkov;

 

g)       rozhoduje o rozpustení a/alebo zlúčení združenia(rozhoduje sa 2/3-inovou väčšinou).

 

5.       Program je možné doplniť na základe rozhodnutia členskej schôdze. Výstupom zo zasadania je zápisnica, ktorú vyhotovuje poverený člen.

 

6.       Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadne zasadanie členskej schôdze,ak o to požiada najmenej polovica členov združenia tak, aby sa zasadanie konalodo 30 dní od doručenia písomnej žiadosti výkonnému výboru. Ak sa zasadanie v lehote podľa prvej vety nezvolá a neuskutoční, mimoriadna členská schôdza sa zíde tridsiaty deň od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze podporenej najmenej polovicou členov výkonnému výboru.

 

7.       Členská schôdza volí a odvoláva členov kontrolnej komisie z členov združenia.

 

C)

Kontrolná komisia

 

1.       Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť združenia a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov združenia. Kontrolná komisia má troch členov.

 

2.       Členom kontrolnej komisie nemôže byť člen výkonného výboru ani predseda. Jej zasadnutia zabezpečuje a vedie predseda kontrolnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolia členovia kontrolnej komisie. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok, pričom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 

3.       Kontrolná komisia sa vyjadruje k správe o činnosti a hospodárení a k návrhu rozpočtu združenia, ktoré jej predkladá výkonný výbor podľa článku VII - Zásady hospodárenia týchto Stanov.

 

4.       Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia výkonný výbor  a vyžaduje zaistenie nápravy.

 

5.       Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od výkonného výboru akékoľvek informácie o hospodárení združenia.

 

6.       Výkonný výbor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení združenia a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k predsedovi.

 

7.       Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov združenia, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj rozhodnutia orgánov združenia. Správu o činnosti predkladá členskej schôdzi.

 

8.       Ak kontrolná komisia zistí nedostatky v činnosti výkonného výboru alebo predsedu združenia, ktoré sa nepodarí odstrániť ani na základe žiadosti o nápravu, môže navrhnúť odvolanie predsedu alebo člena výkonného výboru členskej schôdzi. Na prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov združenia.

 

 

Čl. VII

Zásady hospodárenia

 

1.       Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným, prípadne nehnuteľným majetkom. Finančné zdroje a majetok združenia tvoria najmä:

 

a)       príjmy z členských príspevkov a ďalších poplatkov;

 

b)       dary od právnických osôb a fyzických osôb;

 

c)       dobrovoľné príspevky členov združenia a tretích osôb;

 

d)       výnosy z vlastného majetku a iných majetkových práv združenia;

 

e)       výnosy z projektov a aktivít v rámci činnosti združenia;

 

f)        príjmy z činnosti združenia, vrátane podnikateľskej činnosti združenia;

 

g)       výnosy z vkladov v bankách;

 

h)       dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných verejných rozpočtov alebo fondov;

 

i)         príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s poslaním združenia.

 

2.       Dobrovoľné príspevky a dary sú všetky materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje združeniu. Ak darca uvedie účel použitia daru (napr. nákup športových potrieb), združenie s ním naloží podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.

 

3.       Finančné prostriedky združenia sa ukladajú v banke, pričom disponovať s účtom môže predseda spolu s jedným členom výkonného výboru.

 

4.       Výdavky združenia tvoria najmä výdavky na:

 

a)       organizáciu spoločenských, verejnoprospešných, športových, turistických, kultúrnych a iných  podujatí;

 

b)       dopravu, ubytovanie, stravovanie a poistenie účastníkov podujatí;

 

c)       nájmy a prenájmy priestorov a vybavení;

 

d)       realizáciu schválených projektov;

 

e)       materiálne, technické, personálne, odborné a organizačné zabezpečenie činnosti združenia;

 

f)        zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu;

 

g)       autorské honoráre, prípravu a realizáciu projektov;

 

h)       mimoriadne výdavky schválené výkonným výborom.

 

5.       Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, vedie účtovníctvo a jeho finančné pomery podliehajú kontrole v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, čím je zabezpečená transparentnosť financovania združenia a jeho činnosti.

 

6.       Rozpočet združenia na nasledujúci kalendárny rok vypracúva a schvaľuje výkonný výbor. Výkonný výbor predkladá návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. novembraaktuálneho roka na prerokovanie kontrolnej komisii, ktorá k nemu zaujme stanovisko najneskôr do 15. decembra. Ak kontrolná komisia uplatní v lehote podľa predchádzajúcej vety výhrady k návrhu rozpočtu, výkonný výbor zabezpečí zapracovanie jej pripomienok v čo najväčšom možnom rozsahu. Rozpočet na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje výkonný výbor najneskôr do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka.

 

7.       Hospodárenie združenia za predchádzajúci kalendárny rok je podrobne rozpracované v správe o činnosti a hospodárení, ktorú predkladá výkonný výbor najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka kontrolnej komisii.

 

Čl. VIII

 Zánik združenia

 

1.       Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

2.       Združenie tiež môže zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

 

3.       Ak dôjde k zániku združenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov výkonný výbor určí likvidátora združenia.

 

4.       Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutiavýkonného výboru.

 

5.       Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie a požiada o výmaz združenia z registra občianskych združení.

 

6.       Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

 

Čl. IX

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.       Ak to povaha veci a technické okolnosti pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi a orgánmi združenia prebiehaťformou elektronickej pošty.

 

2.       Združenie je oprávnené používať na všetkých písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly schválené výkonným výborom, slúžiace na identifikáciu a špecifikáciou združenia.

 

3.       Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4.       Výklad týchto stanov a ďalších vnútorných predpisov združenia záväzný pre združenie a všetkých jeho členov podáva výkonný výbor združenia.

 

5.       Tieto stanovy sú vyhotovené v slovenskom jazyku a to v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy súurčené pre účely registrácie združenia a po jednom rovnopise dostane každý členprípravného výboru.

 

6.       Zmeny a doplnky stanov združenia je možné uskutočniť len ustanoveným spôsobom.